Symphony School History

โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ ก่อตั้งเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2553 โดยคุณจารุวรรณ โชติช่วง คุณประจุพร จันทรกานต์ คุณสายฟ้า พลจันทร์ โดยมีปณิธานว่าจะเป็นโรงเรียนที่ส่งต่อความรู้ทางดนตรีให้แก่เยาวชนอย่างดีที่สุด และมีปรัชญาว่า “มีแต่ครูชั้นยอดเท่านั้น ที่จะสามารถสร้างศิษย์ชั้นยอด”  

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาโรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีให้เยาวชนครอบคลุมทั่วภาคใต้และมีนักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนซิมโฟนี่มากกว่า 12,000 คน โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Symphony Learning System โดยมีครูผู้สอนมากกว่า 70 คน

เมื่อโรงเรียนเติบโตขึ้นในเดือนตุลาคมปี 2559 ทางโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนผู้ถือใบอนุญาตมาเป็นบริษัทดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด โดยคุณศรีจันทร์ จริงจิตร และคุณเทวัญ วิริวงษ์ ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน 

จุดเด่นของโรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี

 • ให้บริการแบบ One-Stop Service 
 • มีสื่อ และอุปกรณ์ทางด้านดนตรีที่ทันสมัยครบครัน
 • ครูผู้สอนจบจากสถานบันการศึกษาชั้นนำทางด้านดนตรีโดยตรง
 • มีหลักสูตรวิชาดนตรีและศิลปะมากกว่า 15 วิชา

“มีแต่ครูชั้นยอดเท่านั้น ที่สามารถสร้างศิษย์ชั้นยอด”

Certifications

Leadership Team

ศรีจันทร์ จริงจิตร
ประธานบริหาร

การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ประวัติการทำงาน

 • ประธานบริหาร บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนีจำกัด และ กลุ่มบริหารในเครือ
 • กรรมการผู้จัดการ ก๊อดเบลสมี จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเมนทรานสปอร์ต จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิโยนอพาร์ทเมนท์ จำกัด
 • เหรัญญิก สโมสรนักธุรกิจและนักวิชาชีพ คริสเตียนสุราษฎร์ธานี
 • กรรมการ บริษัท สดุดีแมนชั่น จำกัด ประธานเครือข่ายสตรีคริสเตียนภาคใต้ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการสตรีคริสตจักรที่ 8 สังกัดคริสตจักรในประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา ฝ่ายบ้านและครอบครัวคริสตจักรภาคที่ 8 สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ภญ.เสาวภา ก้าวสมบรูณ์
กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(คณะเภสัชศาสตร์)

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด
 • ทำธุรกิจส่วนตัว หจก.อัลลิเมทเกรซ
 • นายกสโมสรนักธุรกิจและนักวิชาชีพคริสเตียนจังหวัดสุราษฎธานี
 • รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชน L4U วิทยุเพื่อคุณ 89.50 MHz
 • โรงพยาบาลพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

โกสินทร์ จริงจิตร
กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คณะบริหารธุรกิจ)
จบการศึกษาทางด้านดนตรี ในสาขา Church Music ที่ International House of Prayer University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนีมิวสิคชอป จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กอสเปลสตูดิโอ จำกัด

เทวัญ วิริวงษ์
ครูใหญ่

การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี (คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์)

ประวัติการทำงาน

 • ครูใหญ่ โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี

รณกร พรพชรวรรณ
ที่ปรึกษา

การศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ วิชาเอกดนตรีสากล)

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษา บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี จำกัด
 • ผู้จัดตั้งระบบ Symphony Learning เพื่อเหมาสอนดนตรีให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ
 • โครงการ Big Beat Magazine สำหรับวางขายทั่วประเทศและเพื่อสงเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
 • จัดตั้งค่าย Big Beat (Thailand)
 • ครูพิเศษสอนฟลูท วิทยาลัยภูมิพลสังคีพ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การค้าเสรี เซ็นเตอร์)
 • ครูพิเศษสอนกีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์คลาสสิคและฟลูท ณ Education Mall ในความควบคุม ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ห้างสรรพสินค้าเวิลด์​เทรด)

เปรมกมล พนิตอังกรู
ผู้จัดการทั่วไป

การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ มศว.สงขลา(คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน บริษัท สดุดีแมนชั่น จำกัด
 • เลขาสำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เลขาผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซันพาราเทค จำกัด
 • เลขาอุปทูตอุรุกวัย สถานทูตอุรุกวัย ประจำประเทศไทย
 • เลขาผู้ประสานงานโครงการชาวอังกฤษ วิทยาลัยประมงสงขลา

สุทธิพงศ์ ฉายากุล
ผู้จัดการทั่วไป

การศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร)
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด
 • ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
 • หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม

สุกิจ วงศ์จิตสุขเกษม
หัวหน้าฝ่ายการตลาด

การศึกษา
ปริญญาตรี เอกการแสดงทูบา สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว มาย มิวสิค โปรดักชั่น
 • อาจารย์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนำวงเข้าร่วมประกวดหลายรายการจนกระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ถึง 3 ครั้งในการประกวด Yamaha All Thailand Marching Band
 • ได้รับเชิญเป็นผู้ควบคุมวงประเภทวงคอนเสิร์ตที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 5 ปี
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสิน จากผู้จัดการประกวดระดับชาติและนานาชาติหลายรายการ
 • ปัจจุบันเป็น วาทยกรให้กับวง BSRU Wind Orchestra มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • เป็นคณะกรรมการจัดการประกวดวงโยธวาทิต BSRU Thailand Band Competiton

สกลธ์ เภาสู่
ผู้ช่วยครูใหญ่

การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต (ดุริยางคศาสตร์ เอกการแสดงเปียโน)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยครูใหญ่ บริษัท ดนตรีเเละศิลปะซิมโฟนี จำกัด
 • ครูดนตรีสากล บริษัท ดนตรีเเละศิลปะซิมโฟนี จำกัด
 • วิทยากรพิเศษ ผู้ช่วยครูดนตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง
 • วิทยากรพิเศษ ผู้ช่วยครูดนตรี โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า