Cancel, Exchange, and Refund Policy

นโยบายการยกเลิก เปลี่ยน และคืนเงินค่าสินค้า

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ดังนั้นเราจึงมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือไม่ตรงตามแบบ ซึ่งยังไม่เปิดใช้งานภายในระยะเวลา  24 ชั่วโมงนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามอากรแสตมป์ที่ติดอยู่บนกล่องของสินค้าเป็นหลัก) และสินค้าที่จะส่งมาเปลี่ยน ต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขด้านล่าง ดังต่อไปนี้

 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อขายโดยแจ้งให้ทางร้านทราบผ่านทาง Line OA :@symschool  ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากกดสั่งซื้อ และทางร้านจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิก ที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน – เคลมสินค้า 

1. ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าโดยถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานยืนยันเมื่อได้รับรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย เป็นต้น แจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมง ติดต่อผ่าน Line OA : @symschool

2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี

3. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ให้แจ้งเปลี่ยนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี

4. สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย หรือบุบสลายจากการกระทำของลูกค้า พร้อมทั้งกล่องบรรจุหีบห่อ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

5. ไม่รับเปลี่ยนกรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

6. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน เอกสารยืนยันการชำระเงิน 

7. สินค้าจำพวกของแถม ของแลกซื้อ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

 

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

ทาง Symphony Music and Art School ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี แต่ะลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าได้

0
    0
    รถเข็นของคุณ
    รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า