FAQ

คำถามที่พบบ่อบ

โรงเรียนดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด 228/26-33 ถ.ศรีเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

หลักสูตรที่เปิดสอน (ตามที่ได้รับอนุญาต) มี  ๑๑ หลักสูตร/วิชา ใช้หลักสูตรต้นแบบของสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ดังนี้

 1. หลักสูตรวิชาดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 48 ชั่วโมง
 2. หลักสูตรไวโอลินชั้นต้น ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 96 ชั่วโมง
 3. หลักสูตรวิชากีตาร์คลาสสิคชั้นต้น ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 72 ชั่วโมง                 
 4. หลักสูตรวิชาเปียโน ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 10 ชั่วโมง     
 5. หลักสูตรวิชาขับร้อง ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 40 ชั่วโมง
 6. หลักสูตรกีตาร์เบื้องต้น ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 35 ชั่วโมง   
 7. หลักสูตรกีตาร์โฟล์กชั้นต้น ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง
 8. หลักสูตรวิชานาฏศิลป์ไทย ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 110 ชั่วโมง
 9. หลักสูตรวิชาศิลปะระดับต้น ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 72 ชั่วโมง
 10. หลักสูตรวิชาศิลปะระดับกลาง ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 72 ชั่วโมง
 11. หลักสูตรวิชาศิลปะระดับสูง ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 96 ชั่วโมง

เงื่อนไขในเรื่องของอายุ อยู่ที่หลักสูตรที่นักเรียนสนใจจะลงเรียน แต่เบื้องต้นอายุที่ทางโรงเรียนกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปก็สามารถเข้าเรียนได้

0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า