หลักสูตรวิชาดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 4 ปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานทางดนตรี และสนุกสนานกับการเรียนดนตรีอย่างมีความสุข
 2. เพื่อให้เรียนรู้วิธีการฟังดนตรีด้วยความเข้าใจและสามารถแยกแยะโครงสร้างต่าง ๆ ของดนตรีได้
 3. เพื่อให้ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างสรรค์การแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์
 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้น
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า