หลักสูตรวิชาศิลปะระดับกลาง

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจศิลปะเบื้องต้น เรียนรู้ส่วนประกอบทางด้านการมองเห็น หลักการจัดวางภาพ และฝึกทักษะการระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การบูรณาการ รูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นผลงานศิลปะ
 2. เพื่อให้รู้จักเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะ
 3. เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
 4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 5. เพื่อให้เห็นคุณค่า และชื่นชมในงานศิลปะ
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า