หลักสูตรวิชาศิลปะระดับสูง

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านศิลปะ เรียนรู้ส่วนประกอบทางด้านการมองเห็น หลักการจัดวางภาพ ความเป็นมาของงานทัศนศิลป์ และฝึกทักษะการระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การบูรณาการ รูปแบบอื่น ๆ โดยใช้เทคนิควิธีการและวัสดุที่หลากหลาย ลอดจนวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะ
 2. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานศิลปะได้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง
 3. เพื่อให้มีทักษะในการแสดงออกอย่างเสรีโดยอาศัยศิลปะเป็นสื่อ
 4. เพื่อให้สามารถวิจารณ์ ผลงานศิลปะและยอมรับคำวิจารณ์
 5. เพื่อให้เห็นคุณค่า และชื่นชมในงานศิลปะ
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า