หลักสูตรวิชาเปียโน

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเปียโน
 2. เพื่อให้มีทักษะขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การเรียนในขั้นสูงต่อไป
 3. เพื่อให้สามารถนำวิชาเปียโนไปใช้สันทนาการ เสริมสร้างบุคลิกภาพการเข้าสังคม
 4. เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาเปียโน และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า