หลักสูตรวิชาขับร้อง

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. อ่านออกเสียงได้
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 8 ปี
 3. มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์ทางอาชีพ
  – มีกระแสเสียงใส แหลมสูง หรือทุ้มนุ่มนวล ไม่แหบแห้ง แตกพร่า หรือเพี้ยน
  – สามารถปฏิบัติจังหวะขั้นพื้นฐานได้
  – มีอาการครบ 32 และสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถขับร้องได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้มีทักษะในการขับร้องได้ตามมาตรฐาน
 3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาการขับร้องเพลง
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า