หลักสูตรกีตาร์เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 8 ปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชากีตาร์
 2. เพื่อให้มีทักษะในการเล่นกีตาร์เบื้องต้น
 3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพกีตาร์
 4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า