หลักสูตรกีตาร์โฟล์กชั้นต้น

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 9 ปี
 3. ผ่านหลักสูตรกีตาร์เบื้องต้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชากีตาร์โฟล์ค
 2. เพื่อให้มีทักษะในการเล่นกีตาร์โฟล์ค
 3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพกีตาร์โฟล์ค
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า