หลักสูตรวิชาศิลปะระดับต้น

คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 4 ปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีการรับรู้ศิลปะเบื้องต้น และการแสดงออกในเรื่องส่วนประกอบด้านการมองเห็น ได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว โดยใช้กิจกรรมวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ และการบูรณาการในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งอธิบายผลงานศิลปะ
 2. เพื่อให้มีประสบการณ์ศิลปะอย่างง่าย ๆ
 3. เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
 4. เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและชื่นชมผลงานศิลปะได้
0
  0
  รถเข็นของคุณ
  รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า