SYMPHONY MUSIC SCHOOL

TEACHER

TEACHER TEAM

อัจจิมา มัดเด็น (เหมียว)
ครูสอนเปียโน

การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาดนตรี ม.ราชภัฎสงขลา

สุเทพ ศรีคงแก้ว (บ่าว)
ครูสอนกลอง

การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา

สุทธิพงศ์ ศรีทรัพย์ (ต้อม)
ครูสอนกลอง

การศึกษา
เกรด 7 Yamaha กลอง

ดรัณรัตน์ แสงตะกร (เมษา)
ครูสอนศิลปะ

การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปัญญทัศน์ วีระพล (วิว)
ครูสอนกีตาร์

การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาดุริยางคศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ชนิดา จินุพงศ์ (กิ๊ก)
ครูสอนเต้น

การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ม.ทักษิณ

นฤดล ใจบุญ (ดล)
ครูสอนขับร้อง

การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต ดนตรีศึกษา ม.ราชภัฎเชียงใหม่

กิตษพงษ์ พรมเทพ (ทอย)
ครูสอนเบส

การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฎเชียงใหม่

ชยานันต์ อินทรธนู (แม็กซ์)
ครูสอนกีตาร์

การศึกษา
ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

เกียรติศักดิ์ เหมือนเนียม (ภู)
ครูสอนเปียโน

การศึกษา
ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาดนตรีตะวันตก ม.นเรศวร

วรเชษฐ์ อิ่มโอษฐ์ (แจม)
ครูสอนแซกโซโฟน

การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาดุริยศิลป์ ม.พายัพ

ศุภวุฒิ ไวอุดม (ปลาย)
ครูสอนกีตาร์

การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาดุริยศิลป์ ม.พายัพ

STAFF TEAM

ศุภกฤต พรหมพันธุ์ (มีน)
ช่างภาพ

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ

นครินทร์ สวัสดิ์ธนพิพัฒน์ (หลี)
ซาวด์เอนจิเนียร์

การศึกษา
ปริญญาตรี ม.ศิลปากร

เจษฎากร อินตา (เจ)
ผู้ช่วยซาวด์เอนจิเนียร์

การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต ดนตรีศึกษา ม.พายัพ

ธนกร เพชโรภาส (เต้)
เจ้าหน้าที่กราฟิก

การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

ธิดิ พิวัฒน์ (เข้ม)
เจ้าหน้าที่กราฟิก

การศึกษา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์

วัฒนากรณ์ สินไชย (กาย)
เจ้าหน้าที่กราฟิก

การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลำทับนุเคราะห์

กนกรัตน์ เรืองนุ้ย (จี)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ม.ราชภัฎสุราษฎร์

รัชดาภรณ์ ประดู่วงษ์ (นุ๊ก)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ม.ราชภัฎสงขลา

ชลิดา อัศวะณปภัช (เอ๋)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ม.สยาม

พัชราภรณ์ ณ สุวรรณ (ก้อย)
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีสุรนารี

0
    0
    รถเข็นของคุณ
    รถเข็นของคุณว่างเปล่ากลับไปที่ร้านค้า